جامعه اسلامی دانشجویان دوره آموزشی تربیت مدیر نمونه اسلامی را در دارالفنون برای خواهران و برادران جداگانه برگزار می کند .

جامعه اسلامی دانشجویان دوره آموزشی تربیت مدیر نمونه اسلامی را در دارالفنون برای خواهران و برادران جداگانه برگزار می کند .

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b4_%db%b2%db%b0-%db%b2%db%b6-%db%b2%db%b7