جابجایی زمان انتخاب واحد

شروع انتخاب واحد اینترنتی مرحله دوم از تاریخ ۴/۶/۹۱ به تاریخ ۱۸/۶/۹۱ تغییر می یابد.
با توجه به برگزاری جلسه اجلاس سران غیر متعهدها و درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر جابجایی زمان انتخاب واحد بدینوسیله شروع انتخاب واحد اینترنتی مرحله دوم از تاریخ ۴/۶/۹۱ به تاریخ ۱۸/۶/۹۱ تغییر می یابد بدیهی است جدول زمان بندی انتخاب واحد متعاقبا اعلام خواهد شد.ضمنا بر این اساس شروع کلاسهای نیمسال اول از تاریخ ۲۵ شهریور خواهد بود