ثبت نام کارشناسی ارشد

اطلاعيه ثبت نام از پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد (با آزمون و بدون آزمون) سال تحصيلي ۹۷-۹۶