ثبت نام ترم جدید

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

اطلاعیه مهم در خصوص تعداد واحدهای اخذ شده در ترم ۳۹۶۱

*****************************************************

اطلاعیه در خصوص موارد مربوط به ترمیم (حذف و اضافه)

*****************************************************

اطلاعیه شماره ۲ ثبت نام خوابگاه

*****************************************************

دستورالعمل تقاضای مهمانی در ترم ۳۹۶۱

*****************************************************

جدول شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

*****************************************************

اطلاعیه ثبت نام  خوابگاه های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

*****************************************************

اطلاعيه تكدرس شهريور ۹۶

فرم درخواست امتحان تكدرس شهريور ۹۶

*****************************************************

تذکرات کلی در رابطه با ثبت نام ترم ۳۹۶۱

*****************************************************

راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف و اضافه) دانشجویان

*****************************************************

برنامه زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیم سال اول سال ۹۷-۹۶

*****************************************************

تقویم آموزشی مصوب سال تحصیلی ۹۶-۹۷