تیاتر ورودی پنجم در تماشاخانه مهر حوزه هنری

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

تیاتر ورودی پنجم در تماشاخانه مهر حوزه هنری

برای تهیه بلیط با ۷۵ درصد تخفیف از ساعت ۱۰-۱۲ یازدهم الی بیست و هشتم مهر ماه به اداره فرهنگی واقع در ساختمان معاونت فرهنگی مراجعه فرمایید.