تکمیلی تحویل پروژه های کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر

 لیست دانشجویانی که اساتید محترم تاییدیه اتمام پروژه کارشناسی آنها را برای دکتر امیری ارسال کرده اند و می توانند تا انتهای شهریور دفاع کنند، در تصویر زیر آمده است. لطفا اساتید راهنما و داور همکاری لازم را برای هماهنگی دفاع غیرحضوری دانشجویان مطابق اطلاعیه قبلی انجام دهند تا دانشجویان تا انتهاي شهريور ماه دفاع غيرحضوري خود را انجام دهند.