تولید محتوای آموزشی – فیلم آموزشی فیزیک پایه ۲

در راستای توجه به آموزش الکترونیکی و تولید محتوای آموزشی، محتوای آموزشی درس فیزیک پایه ۲ توسط سرکار خانم دکتر رویا مجیدی عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک تدوین و در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه بارگذاری گردید. برای انجام این موضوع ۱۰ فصل از کتاب “مبانی فیزیک جلد دوم: الکتریسیته و مغناطیس (نویسندگان: هالیدی، رزنیک و واکر)” در ۲۰ ساعت فیلم آموزشی تولید گردید. در لینک زیر می توانید نمونه ای از فیلم آموزشی تولید شده را مشاهده نمایید. 

دانلود بخشی از فیلم آموزشی تولید شده