توسط انجمن علمی برق صورت گرفت

در تاریخ ۲۱ آبان ماه بازدید از پست تهرانپارس صورت گرفت که در این بازدید از قطعات و تجهیزات پست مورد نظر و اتاق های کنترل آن دیدن شد و مورد توجه دانشجویان قرار گرفت.

img_20171121_105449 img_20171121_110000