تکریم و معارفه

تکریم و معارفه مدیر امور پژوهشی، رئیس کتابخانه مرکزی، منابع علمی و مرکز اسناد، رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و ابقای مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ در حاشیه جلسه شورای دانشگاه، مراسم تکریم و معارفه مدیر امور پژوهشی، رئیس کتابخانه مرکزی، منابع علمی و مرکز اسناد، رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و ابقای مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه انجام شد. رئیس دانشگاه در این مراسم از زحمات سرکار خانم دکتر مهرک رحیمی، آقای دکتر زنگنه و سرکار خانم سیدجوادی طی دوران مسئولیتشان، تقدیر و برای جناب آقایان دکتر زنگنه، دکتر مهدی نژاد و سرکار خانم قربان در سمت جدید آرزوی موفقیت کردند. همچنین جناب آقای دکتر محمدصادق طاهرطلوع دل نیز در سمت مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه ابقا گردیدند.