توانمندسازی استادان و دانشجویان درمورد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی، با عنایت به اهمیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور توانمندسازی اعضای هیأت علمی و دانشجومعلمان دانشگاه در راستای منویات مقام معظم رهبری، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برنامه ریزی برای برگزاری سلسله جلسات تخصصی توسط صاحبنظران در زمینه بازشناسی و تحلیل این سند را در دستور کار خود قرار داده است.

در این خصوص، نشستی با حضور آقای دکتر نویدادهم دبیرکل سابق شورای عالی آموزش و پرورش و از دست اندرکاران اصلی سند تحول بنیادین، معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیر امور فرهنگی و مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی برگزار گردید.

در این جلسه، راهکارهای اجرای هر چه بهتر سند تحول و کمک به بهبود عملکرد دانشگاه دراین خصوص و نحوه مشارکت مؤثرتر در پیاده سازی زیرنظام های برنامه درسی، فضا و تجهیزات، پژوهش و ارزیابی، مدیریت، مالی و منابع انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسات سخنرانی و کارگاه هایی در قالب وبینارهای فرهنگی در محورهای مفاهیم، ضرورت و مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برنامه ریزی و اجرا شود.