تمدید زمان درخواست سرای های دانشجویی

اطلاعیه شماره ۲ اداره خوابگاه ها برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ به شرح زیر است: