تمدید ثبت نام نامزدهای انتخابات دانشجویی شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی – هنری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی ثبت نام نامزدهای انتخابات دانشجویی شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی – هنری تمدید شد.

بر اساس این گزارش، تمدید ثبت نام نامزدهای انتخابات دانشجویی شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی – هنری تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود.

روش ثبت نام: ارسال نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و نام انجمن یا کانون مورد تقاضا به:
Cultural_Social@sru.ac.ir
@AliYousefi57