تمدید مهلت اخذ مدارک دانشجوی نمونه بین الملل (غیر ایرانی) در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند مهلت فراخوان و اخذ مدارک دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی) واجد الشرایط شرکت در بیست ونهمین وسی امین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ،تلفیق دو جشنواره  تا تاریخ ۱۵ دیماه ۱۴۰۰ تمدید گردید .