تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نیم¬سال اول و دوم)

اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نیم­سال اول و دوم)