تقلیل وجود به سلامتی (روایتی وجودی از کرونا )

تقلیل وجود به سلامتی
(روایتی وجودی از کرونا)

🍀گاهی شیوع یک بیماری ما را به خودآگاهی ای می‌رساند که شاید در حالت عادی این خوداگاهی به دست نمی آمد.

🍀گاهی یک ویروسی که به چشم نمی آید دنیا را بهم می‌ریزد و ما را از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت رهنمون می‌کند.

🍀گاهی یک ویروس وجود را به سلامتی میکاهد و جنبه های دیگر وجود و خود وجود به دست فراموشی سپرده می‌شود.

🍀گاهی یک بیماری ما را متوجه این می کند که جهان ذاتا بی قرار است و ما در ذهن خود جهانی کوچک و آرام ساختیم با سقفی کوتاه. اما هرازگاهی این جهان بی قرار خودی نشان می‌دهد و می گوید باطن این جهان، سرکش است و پر از تزاحم و کشمکش.

🍀شاید چیزی را که از آن می گریزیم داریم مقدمات رفتن بسویش را فراهم میکنیم و همچنین مقدمات تقلیل وجود به ترس به اضطراب به میل سلامتی را فراهم میکنیم.

🍀گاهی ترس از چیزی کشنده تر از خود آن چیز است مثل ترس از مرگ که از مرگ تلختر و مهلک تر است. پس می‌توان گفت: یک ویروسی است که در جهان عینی شروع به تکثیر کرده است و یک ویروسی است که در جهان ذهن من شکل گرفته است. بسته به اینکه ویروس در جهان ذهن چه باشد ضریب تخریب او شکل می‌گیرد. حال اگر ویروس در عین قوی باشد و این قوت همراه شود با ویروس تقویت شده در جهان ذهن، شاید امیدی به بهبود فرد مبتلا نباشد اما به نظر می‌رسد پیش از مراقبت پزشکی و بیش از آن باید به مراقبت ذهنی در این فقره اهتمام داشت.

#عبداله_صلواتی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه