تقدیر از مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور مسئولین بنیاد شهید منطقه ۸

تقدیر و تجلیل از عملکرد سرکار خانم سیدجوادی به عنوان مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور مسئولین بنیاد شهید منطقه ۸