تقدیر از مدرسان کارگاه های آموزشی دانشکده علوم ورزشی از سوی معاون محترم پژوهش و فناوری

با توجه به برگزاری تعداد ۱۰ کارگاه آموزشی به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهش سال ۱۳۹۹  جناب آقای دکتر شمس اسفند آبادی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید رجایی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی تقدیر کردند. طی مراسمی در دفتر ریاست دانشکده علوم ورزشی در روز چهارشنبه به تاریخ ۹۹/۱۰/۲۴ از سوی دکتر مجید کاشف از مدرسان و مدیران کارگاه های آموزشی تقدیر به عمل آمد و تقدیر نامه های معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید رجایی جناب آقای دکتر شمس اسفند آبادی به آنها اهدا شد.