422دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی طی مراسمی در طبقه ششم این دانشکده با

حضور اکثر اساتید و کارکنان با سخنرانی دکتر ضرغامی و دکتر مهدی نژاد آغاز

و در ادامه با صحبتهای هر یک از اساتید و همکاران با ایراد خاطرات خوش از

دکتر مهدی نژاد تقدیر و تشکر کردند.

هدف از این مراسم تعمیق حس قدرشناسی و همکاری و صمیمیت بود که با لطف خدا

و تمامی همکاران به نحواحسن برگزار گردید در انتهای مراسم با صحبتهای

دکتر عظمتی و تقدیم هدیه از طرف همکاران و اساتید به دکتر مهدی نژاد پایان یافت.