تقدير از زحمات دكتر شيرازيان در طول مسئوليت معاون فني دانشجويي دانشكده

تقدير از زحمات دكتر شيرازيان در طول مسئوليت معاون فني دانشجويي دانشكده

با حضور مسئولين دانشكده و اعضاي شوراي دانشكده از زحمات آقاي دكتر شيرزايان در طول مدت مسئوليت معاونت فني دانشجويي دانشكده عمران تقدير شد. در اين مراسم كه با حضور اعضاي شوراي دانشكده برگزار گرديد، آقاي دكتر غفارپور جهرمي، رئيس دانشكده مهندسي عمران به نمايندگي از اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشجويان از تلاشها و زحمات آقاي دكتر شيرازيان با اهداي لوح تقدير قدرداني نمودند.

02

 

022