تقدیر از زحمات دکتر حسینعلی در مدت مسئولیت معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران

 

تقدیر از زحمات دکتر حسینعلی در  مدت مسئولیت معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران

در جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران از زحمات آقای دکتر فرهاد حسینعلی در طول مدت مسئولیت و سرپرستی “معاون آموزشی و پژوهشی” دانشکده تقدیر و تشکر گردید. ایشان به مدت ۴ ماه این مسئولیت بر عهده داشتند.

1398-2-15