تقدير از زحمات دكتر حسينعلي در مدت مسئوليت معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده مهندسي عمران

 

تقدير از زحمات دكتر حسينعلي در  مدت مسئوليت معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده مهندسي عمران

در جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده مهندسي عمران از زحمات آقاي دكتر فرهاد حسينعلي در طول مدت مسئوليت و سرپرستي “معاون آموزشي و پژوهشي” دانشكده تقدير و تشكر گرديد. ايشان به مدت ۴ ماه اين مسئوليت بر عهده داشتند.

1398-2-15