تقاضای مشارکت در ایجاد بهره وری و بهبود عملکرد

ضمن تبریک سال همدلی و همزبانی تحت لوای ولایت و سیره فاطمی

 به این وسیله از کلیه عزیزان همکار در کلیه سطوح سازمانی دانشگاه

این مدیریت تقاضای ارائه طریق مشاوره مقضی درخصوص ارزیابی دارد.

مستدعیست دراین رابطه این حوزه را مورد تفقد و راهنمایی قراردهید.

تلفن داخلی: ۲۲۴۰ و ۲۴۹۰

تلفن مستقیم: ۲۲۹۷۰۰۷۴