تعیین ساعات کار اداری دانشگاه از روز شنبه ۲۳ فروردین ماه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دکتر اسماعیل پور، معاون اداری و مالی دانشگاه ساعت کار اداری دانشگاه از روز شنبه تعیین شد.

بر اساس این گزارش، با عنایت به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و نیز دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر فعالیت کلیه سازمان ها و دستگاه ها از روز شنبه تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ با حضور دو سوم پرسنل، فعالیت های دانشگاه شهید رجائی نيز به همين روال خواهد بود.

وی با اعلام اين خبر افزود، بر اساس مصوبه فوق و نیز با توجه به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، ساعات فعالیت اداری دانشگاه نيز از این تاریخ از ساعت ۷:۴۵ صبح تا ۱۴ بعدازظهر خواهد بود.