تعامل با آموزش و پرورش – ترویج علم

در راستای تعامل با جامعه و در سومین دوره وبینار قطب کشوری نانو فناوری، در روز یکشنبه ۱۵ تیرماه وبیناری با عنوان  “تفکر خلاق در دنیای نانو با تاکید بر ایده پردازی” توسط دکتر رسول عبداله میرزائی عضو محترم هیات علمی گروه شیمی برگزار شد. این وبینار در چهار محور “تفکر و مروری بر آن“، “علوم و فنآوری“، “دنیای نانو” و “خلق ایده های جدید” برای دانش آموزان شرکت کننده از سراسر کشور برگزار شد. در پایان وبینار، شرکت کنندگان سوالات خود را در راستای مطالب ارائه شده مطرح نمودند.