تصویب رشته تحصیلی مدیریت آموزشگاهی هنرستان ها در شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی

مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی دانشگاه اعلام کرد:

تصویب رشته تحصیلی مدیریت آموزشگاهی هنرستان ها

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، و به نقل از مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی دانشگاه، رشته پیشنهادی دانشگاه با عنوان “مدیریت آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای”، در شورای عالی  برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم مورد پذیرش قرار گرفت.

بنابراین گزارش، خانم دکتر فاطمه گران با اعلام این خبر افزودند، این رشته با هدف تحقق، یکی از زیر نظام های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با عنوان زیر نظام مدیریت و راهبری و همچنین در جهت اجرای بسته تحولی پیشنهادی دانشگاه به وزارت متبوع در سال ۹۸ به منظور توانمند سازی مدیریت در آموزش و پرورش و به طور خاص در بخش هنرستان ها با تشکیل کارگروه تخصصی در دانشگاه شهید رجایی برنامه ریزی و تدوین گردید.

این برنامه همچنین در کمیته برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای و همچنین گروه برنامه ریزی درسی تربیت معلم  نیز در چندین جلسه مورد بررسی ودر نهایت مورد تصویب قرارگرفت.

دکتر گران افزودند، با تصویب این رشته تحصیلی که در مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردیده، امکان پذیرش دانشجو از بین کلیه هنرآموزان (دبیران فنی) هنرستان های کشور از مهر ماه سال ۱۴۰۰ در دانشگاه شهید رجایی فراهم خواهد گردید.