تصویب راه انداری ستاد دائمی قرآن و عترت دانشگاه شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پس از مدت ها مطالعه در “اداره مطالعات و برنامه ریزی و امور اجتماعی” معاونت فرهنگی و اجتماعی و بررسی اسناد بالا دستی و اسناد مربوط به دانشگاه های دیگر پیش نویس  آیین نامه تشکیل ستاد دائمی قرآن و عترت دانشگاه شهید رجائی تدوین شد.

بر اساس این گزارش، این اقدام براساس جایگاه رفیع دانشگاه شهید رجائی که عهده دار تربیت دبیران متعهد و متخصص برای آموزش و پرورش صورت گرفت و نهایتا این آیین نامه در تاریخ ۱۲آبان ۱۳۹۹ در شورای فرهنگی دانشگاه به تصویب رسید.

امید است تشکیل و شروع به فعالیت این ستاد موجب خیر و برکت و ارتقاءدانش و فهم عمیق تر قرآن کریم و آموزه های اهل بیت علیهم السلام برای اساتید و دانشجویان و کارکنان بشود و این تعالیم نجات بخش در همه ابعاد کار و تحصیل و زندگی جاری و ساری گردد.

ak