تشکیل جلسه شورای راهبردی دکتری دانشکده

جلسه شورای راهبردی در دانشکده معماری شهرسازی با حضور جمع اساتید جهت بررسی مسائل دانشجویان دکتری در محل اتاق جلسات رییس دانشکده برگزار گردید، در این جلسه ضمن بررسی موارد مربوط به دوره دکتری و نحوه ارتقا کیفیت این دوره، پرونده پذیرفته شدگان جدید نیز در راستای شورع تحصیل ایشان پرداخته شد