تشکیل جلسه شورای آموزشی دانشکده

۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ شورای آموزشی دانشکده باحضور رئیس  و معاونین و مدیران گروه ها در سالن کنفرانس تشکیل شد.