تجهیز کلاسهای دانشکده مهندسی عمران

یکی از مشکلات کلاسهای دانشکده مهندسی عمران نبود میز و صندلی مستقل و درخور شأن استاد بوده است. هم اینک با تلاش مسئولان دانشکده میز و صندلی مجزای استاد برای ۱۲ کلاس دانشکده تأمین شده است و از ابتدای نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین جا دارد از تلاشهای مهندس نوری و کارگاه صنایع چوب برای ساخت میزهای استادان تشکر و قدردانی گردد. در ادامه تصاویری از تجهیزات مورد اشاره قابل ملاحظه است: