تجمیع همه فرم های درخواست برنامه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در یک کاربرگ

در جلسه مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ شورای هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به منظور آسان سازی، وحدت رویه، شفافیت و تسریع فرآیندها، همه فرم های مربوط به درخواست تصوب، حمایت و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در کلیه حوزه ها شامل اعضای هیأت علمی، کارکنان، نشریات دانشجویی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی هنری، تشکل های دانشجویی و غیره در یک کاربرگ به شرح پیوست تجمیع گردید و مقرر شد این کاربرگ به دانشکده ها ارسال شود و در اختیار اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه قرار گیرد تا از این پس برای درخواست ها فقط از این کاربرگ استفاده شود. همچنین، درجهت کاهش روال های مبتنی بر کاغذ، کاربرگ تکمیل شده از طریق سامانه اتوماسیون اداری یا رایانامه معاونت فرهنگی و اجتماعی به شرح زیرنیز قابل ارسال و پیگیری است:

Cultural_Social@sru.ac.ir