دانشكده مهندسي برق

تجلیل از همکاران بازنشسته دانشکده مهندسی برق

در آستانه سال تحصیلی جدید مراسم تجليل لز اساتيد و همكاراني كه به تازه گي به افتخار بازنشسنگي نائل آمد اند برگزار گزديد.

خاطر نشان مي گردد استاد گرانقدر آقای مهندس ناصری زاده و همکاران ارزشمندی چون آقای مرآتی و آقای اردوخانی به افتخار بازنشستگي نائل گردايداند

DSC03772


DSC03794

DSC03790