تبریک سال نو

 

saleno

هموطن نوروز تو پیروز باد / ای وطن هر روز تو نوروز باد
بعد از این هر روز بهتر روز ما / جاودانه تا ابد نوروز ما . . .
سال نو بر شما همکاران محترم ،  اساتید گرامی و دانشجویان دانشگاه شهید رجائی مبارک

ما برای شما درسال جدید آرزوی بهترینها را دارِیم

معاونت اداری و مالی دانشگاه