تاریخچه مدیریت برنامه ریزی و نظارت آموزشی

مدیریت برنامه ریزی آموزشی ، سنجش و نظارت از سال ۱۳۸۰ ، به منظور انجام امور مربوط به ارزیابی درونی گروه های آموزشی و ارزشیابی اعضای هیات علمی ، تشکیل و به معاونت آموزشی دانشگاه واگذارگردید.چارت سازمانی این مدیریت ازابتدای تشکیل در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تاکنون با ذکر اهم فعالیت های مدیران مربوطه به شرح زیر میباشد

ردیف نام و نام خانوادگی مدیر بازه زمانی انتصاب اهم فعالیت ها
۱ محمدحسین منصوری بیرجندی ۱۱/۰۶/۸۰  تا ۱۶/۰۴/۸۱ ارزیابی درونی وبیرونی دانشگاه و تعاملات بین دانشگاهی و ارزشیابی اساتید و مدیران گروه به صورت دستی
۲ دکتر ابوالفضل سلطانی ۱۷/۰۴/۸۱ تا ۱۴/۱۰/۸۱ راه اندازی و توسعه دوره کارشناسی ناپیوسته شبانه
۳ دکترنصرالله بنی مصطفی عرب ۱۵/۱۰/۸۱  تا ۰۹ /۰۳/۸۳ راه اندازی دوره های کارشناسی پیوسته یک دوره و ناپیوسته روزانه
۴ دکتر محمد حسین نیکونژاد ۱۰/۰۳/۸۳  تا ۰۶/۰۴/۸۵ ایجاد دوره های نیمه حضوری کارشناسی ناپیوسته و راه اندازی مرکز آموزش مجازی و ساماندهی برنامه های درسی دانشجویان
۵ دکتر محمدحسن یزدی زاده ۰۷/۰۴/۸۵ تا ۳۰/۱۰/۸۵ توسعه دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت در دانشگاه
۶ دکتر علی پورکمالی انارکی ۰۱/۱۱/۸۵ تا ۰۲/۰۸/۹۳ ایجاد و راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و تغییر در چارت مدیریت برنامه ریزی، تغییر سیستم داس به پرتال دانشگاه و سپس به سیستم آموزشی گلستان
۷ دکترعلی میرمحمدی ۰۴/۱۲/۹۳  تا ۲۷/۰۹/۹۶ توسعه آموزش های نظام مهندسی
۸ دکتر عباس مالیان ۲۸/۰۹/۹۶ تا ۲۱/۰۸/ ۹۸ بازنگری جامع برنامه های درسی ، کیفیت بخشی به آموزش مهارتی و راه اندازی پیشخوان ترفیع سالانه در سامانه جامع آموزشی

 

۹ دکتر فاطمه گران قراخیلی ۲۱/۰۸/۹۸  تا کنون تشکیل شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه ، جذب اعضاء هیات علمی وابسته ، توسعه رشته ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی