به دستور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با همکاری دانشکده علوم انسانی

کمیته صلاحیت حرفه ای معلمی در اردیبشهت ۱۳۹۴ در با ارائه طریق معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیریت نظارت و برنامه ریزی دانشگاه و با همکاری دانشکده علوم انسانی آغاز به کار نمود.  این کمیته به ریاست معاونت محترم آموزشی  دانشگاه و با شرکت مدیر نظارت و برنامه ریزی دانشگاه، معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و نمایندگانی از گروه علوم تربیتی تشکیل گردید.
هدف از تشکیل این کمیته بررسی دقیق سرفصل دروس صلاحیت معلمی و تدوین برنامه جامع حضور دانشجویان متعهد خدمت دبیری در مدارس و هنرستان ها برای تکمیل درس کارآموزی است.