بسیج دانشجویی اعلام کرد:برگزاری دوره معرفتی_بصیرتی در قم

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :بسیج دانشجویی در بهمن ماه  اردوی 4 روزه معرفتی- بصیرتی در قم برگزار خواهد کرد.  

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :بسیج دانشجویی در بهمن ماه  اردوی 4 روزه معرفتی- بصیرتی در قم برگزار خواهد کرد.