برگزرای دومین جلسه کمیته کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک

دومین جلسه کمیته کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک با محوریت سازمان دهی کمیته و تقسیم مسئولیت ها برگزار گردید. در این جلسه همچنین در مورد اهداف کلی، الویت ها و ضرورت ها و زمینه های کاری صحبت گردید. لازم به ذکر است اهداف کلی کمیته کارآفرینی کمک به گسترش فرهنگ کارآفرینی و مسائل مربوط در دانشکده و ارتقای سطح مهارت دانشجو معلمان در زمینه آموزش و ایجاد فرصت های کارآفرینی می باشد.حاضرین در این جلسه آقایان دکتر علی گودرز رئیس دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر رفاهی اسکویی، مهندس احسان شریعتی راد و مهندس حیدر رمضانی بودند. در این جلسه آقای مهندس رمضانی به عنوان مسئول کمیته کارآفرینی تعیین گردیدند.

 

dsc_0049 dsc_0047 dsc_0048