برگزرای جلسه تکریم و معارفه رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

در حاشیه جلسه شورای دانشگاه مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید دانشکده مهندسی مکانیک انجام شد در این جلسه از زحمات جناب آقای دکتر کدخداپور قدرانی شد و نیز جناب آقای کتر علیگودرز به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

101112