برگزار جلسه هماهنگی امتحانات دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

جلسه هماهنگی امتحانات در دانشکده روز سه شنبه مورخ ۲۰ خردادماه برگزار گردید و اساتید گروه های آموزشی در این خصوص تبادل نظر کردند. همچنین پیرامون این نشست مسئولین دانشکده با بیان برنامه های پیشروی دانشکده در سال جاری به همراه کارکنان و اساتید پیشنهادات و نظرات را مورد ارزیابی قرار دادند.