برگزار جلسه مصاحبه از داوطلبان جذب هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

مصاحبه داوطلبان عضویت در کسوت هیات علمی در گروه آموزشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی در روز چهارشنبه به تاریخ ۲۲/۳/۹۹ برگزار شد.