برگزاری کافه مکانیک

در روز دوشنبه مورخ ۱۳ آبان ماه ساعت ۱۲/۳۰ کافه مکانیک برگزار شد. موضوع کافه مکانیک امروز “داستان کسب و کار” بود که توسط مهندس احسان شریعتی راد به مدت یک ساعت برگزار شد

1 2 3