برگزاری کارگروه کارورزی

روز سه شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۳، کارگزوه کارورزی با حضور جمعی از اساتید دانشکده علوم انسانی در دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید.