برگزاری کارگروه کارورزی

روز سه شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۳ کارگروه کارورزی با حضور جمعی از اساتید دانشکده در اتاق ریاست دانشکده تشکیل گردید.