برگزاری کارگروه کارورزی و نشست بررسی استفاده از سامانه آموزش از راه دور

معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده علوم انسانی از تشکیل و برگزاری کارگروه کارورزی دانشجو معلمان و بررسی نحوه استفاده از سامانه آموزش از راه دور برای این منظور خبر داد.