برگزاری کارگروه علوم تربیتی جهت جذب هیات علمی ( رشته تکنولوژی آموزشی)

روز شنبه جلسه کمیته منتخب با حضور اساتید مدعو (  آقای دکتر رستگارپور و آقای دکتر عمادی) و اساتید گروه تربیتی ( آقایان دکتر طهماسبی پور، دکتر نصری، دکتر عصاره، دکتر امام جمعه و دکتر صالح صدق پور) جهت جذب هیات علمی در رشته تکنولوژی آموزشی برگزار گردید.

123