برگزاری کارگروه بررسی توانایی های علمی در گروه علوم تربیتی و گروه معارف اسلامی

روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه دو کارگروه جهت بررسی توانایی های علمی متقاضیان جذب دانشکده علوم انسانی تشکیل گردید. ۴ متقاضی در گروه علوم تربیتی( در رشته برنامه ریزی درسی) و ۴ متقاضی در گروه معارف جهت جذب مرد مصاحبه قرار گرفتند.