برگزاری کارگاه کریدور خدمات تا بازار

روز چهارشنبه بیست و نهم آذرماه نودوشش کارگاه کریدور خدمات تا بازار استاد سعید مالکی با شرکت سی و چهار نفر هیات علمی، دانشجو و کارشناسان دانشگاه به کوشش دانشکده مواد و فن‌آوری‌های نوین برگزار گردید

438710975_150083 435503176_313292