آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری موسسه پرتو دانش برگزار کرد:

photo_2018-02-03_09-06-20photo_2018-02-03_09-06-25