برگزاری کارگاه آموزشی سواد بدنی با تاکید بر ضرورت تدوین الفبای حرکت

روز یکشنبه به تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ انجمن علمی تربیت بدنی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سواد بدنی با تاکید بر ضرورت تدوین الفبای حرکت به مدرسی آقای دکتر فرشید طهماسبی دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی نمود این کارگاه به دو صورت حضوری و مجازی برای دانشجویان و معلمان رشته تربیت بدنی برگزار گردید. این کارگاه با استقبال دانشجویان دانشکده و دبیران تربیت بدنی کشور و با حضور رئیس محترم دانشکده علوم ورزشی و دیگر اساتید دانشکده برگزار شد.در این کارگاه تعداد ۲۱۰ نفر به صورت حضوری و ۱۰۰ نفر به صورت مجازی حضور داشتند.