برگزاری کارگاه آموزشی تمرین به روش EMS

روز یک شنبه ۱۷/۹/۹۸ ساعت ۹ الی ۱۲ کارگاه آموزشی تمرین به روش EMS  با تدریس جناب آقای دکتر صالح پور عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی برگزار شد با توجه به جدید بودن موضوع این کارگاه همراه با استقبال دانشجویان برگزار شد.