برگزاری وبینار نقد فیلم

دانشکده علوم انسانی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند. وبینار نقد فیلم (در این دورۀ ۶ جلسه‌ای بر فیلم‌نامه و روند داستان فیلم‌ها تمرکز می‌شود. هدف این دوره، آشنایی بیشتر مخاطب با ظرایف محتوایی فیلم‌ها و شیوه‌های انتقال پیام است. در این دوره دانشجو به شکل خلاق آموزش می‌بیند و توان خود را در روند ساخت و پیشبرد داستان می آزماید.)

لینک وبینار:

 

https://vc.sru.ac.ir/ruyqh1eab87t

 

 

جلسۀ ۱: عناصر داستان+ الگوی عمومی داستان؛ شنبه ۱۹ تیر، ساعت ۱۷- ۱۸:۳۰
جلسۀ ۲: الگوهای برتر و تکرارشوندۀ داستانی؛ شنبه ۲۶ تیر، ساعت ۱۷- ۱۸:۳۰
جلسۀ ۳: شیوه‌های مختلف روایت و تدوین؛ شنبه ۲ مرداد، ساعت ۱۷- ۱۸:۳۰
جلسۀ ۴: غنای تصویری و محتوایی، داستان‌های فرعی؛ شنبه ۹ مرداد، ساعت ۱۷- ۱۸:۳۰
جلسۀ ۵: تمرین ساخت یک داستان خطی ساده؛ شنبه ۱۶ مرداد، ساعت ۱۷- ۱۸:۳۰
جلسۀ ۶: تمرین ساخت مستند داستانی و شبه مستند؛ شنبه ۲۳ مرداد، ساعت ۱۷- ۱۸:۳۰