برگزاری وبینار رمز موفقیت۲

دانشکده علوم انسانی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند. وبینار رمز موفقیت ۱ را در روز دوشنبه ۲۸ تیرماه برگزار می کند.

لینک وبینار:

 

https://vc.sru.ac.ir/r1sys6ydojht